Moters rankos – 

Lotoso žiedas.

Moters lūpos – 

Lotoso žiedas.

Moters krūtys – 

Lotoso žiedas.

Moters širdis – 

Okeano gelmė. 

Moters meilė – 

Beribis dangus.

Tavo meilė – 

Mano gyvenimas...

Nemigo naktis,

Nuplagijavusi

Malevičiaus kvadratą,  

Juodą dangų

Lange įrėmino.

Žvelgdamas į tamsą

Jaučiau, kaip laiko

Slinktį skaičiuoja

Kreivi Salvadoro

Dali laikrodžiai.

Nerimas, 

Lyg Muno šauksmas

Skverbėsi

Į mano sielą...

O tolumoje

Virš horizonto

Tekėjo Vilko

Nakties pilnatis.

Vėjas

Nudraskė

Lapus.

Lapai

Krisdami

Sužeidė

Sielas...

Atverkime

Savo

Širdis

Meilei.

Baltam žydėjime

Ištirpo sodai.

Gintarinis nektaras

Lašėjo iš žiedų.

Ir svaigom mes

Žydėjimo pūgoje,  

(O gal jausmuose ?)

Pasiklydę, 

Jaunystės valsą

Šokdami...

Užgeso mistinis

Žydėjimas.

Vėl žalia, žalia

Ir nuojauta brandos...

Tik vis dar maga

Sodams žydint

Sušokti

Jaunystės valsą

Žiedlapių pūgoje...

Mes buvome

Ir esame

Meilės žemės vaikai.

Tavo laiką

Nuplovė lietus,

Mano laiką

Išdegino saulė.

Tu buvai žemė – 

Aš buvau dangus.

Mūsų rankos

Ir širdys

Brandino

Meilės grūdą.

Ne lietūs lijo – 

Mes verkėme

Iš džiaugsmo,

Jausdami vienas kito

Gravitacinę trauką...

Mes buvome,

Esame ir būsime

Meilės žemės vaikai.

Seniai nerašiau

Tau meilės laiškų.

Vis nerasdavau

Žodžių...

Mintis vėjas

Išblaškė...

Siaučiant žiedlapių

Pūgai

Rašau tau...

Pažiūrėk,

Kiek daug tau

Skirtų

Meilės žodžių

Atneša vėjas – 

Tikra jausmų

Pūga.

Aš lauksiu tavęs

Ten, kur keturi

Susitinka vėjai,

Kur keturi

Subėga keliai,

Kur per pilnatį

Šešėliai

Lyg moterys

Susibėgę

Kuždasi – 

Dalinasi paslaptimis.

Paskui visi

Išsiskirsto kas sau... 

Keliai nubėga

Ieškoti tęsinio,

Vėjai nuošia laukais,

Šešėliai išnyksta

Užslinkus debesiui.

Tik aš lieku laukti tavęs...

Nežinau, kuriuo

Ateisi keliu

Ar atūši audra,

Ar per pilnatį

Sidabro nukrisi rasa.

Tik aš lieku vėjų pagairėj

Meile, laukti tavęs.

Buvo pavasaris.

Žydėjo sodai,

Kvepėjo ievos pabariuos,

Alyvom dienos alsavo...

Dabar vėlyvas ruduo.

Nei žydėjimo,

Nei rojaus obuolių... 

Tik vėjas

Lyg  senas valkata

Po tuščią sodą bastos...

Ir kodėl tu manęs

Nesugundei

Tą gegužio vakarą,

Kai žydėjo sodai,

Kai po langais

Kvepėjo alyvos? 

Galėjom būti laimingi...

Buvo pavasaris. 

Dabar – ruduo...

Ne vasara – 

Gyvenimas praėjo...

 

Metafizinė

Laiko sąvoka.

Gyvenimas,

Telpantis

Į pelenų saują,

Virš Letos

Upės išbarstytas.

Atgimimas – 

Naivi iliuzija. 

Šį rytą

Dar patekėjo

Saulė –  

Būk pasveikintas,

Mano

Gyvenime...

Mėnesienos taku

Mūsų mintys

Iš sapnų painaus

Labirinto išėjo.

Žalioje žolėje

Liko brydė,

Nakties palikta.

Kai nubusi, išeiki

Aušros pasitikti

Ir sielą nuplauki

Sidabro rasa.

Nesimelski

Aušrinei. Ji – 

Bejausmė žvaigždė. 

O į dangų

Iškėlus rankas

Ištarki žodžius  

Aš laiminga

Esu...

 

Rodos

Tik vakar

Kvepėjo alyvos,

Vasarvidis

Liepų

Lijo medum,

O šiandien

Jau rausta

Šermukšniai,

Gandrai

Mankština

Sparnus.

Rudenėja...

Ir žodis tapo kūnu.

Ir kūnas nepakluso žodžiui.

Aukodami save meilei,

Gėrėm ne vyną, – aistrą.

Dievo sūnus,

Atėjęs mūsų išpirkti,

Turėjo gyventi, mylėti,

O ne aukotis

Už nuodėminguosius...

Ir mūsų kūnai

Nepaklūsta žodžiams – 

Mintys eretiškos ir erotiškos

Išbalansuoja gyvenimus

Ir atgaila tampa atgaiva.

Nusidėję laukiame išganymo,

Nes Dievo sūnus,

Turėjęs gyventi,

Paaukojęs save,

Atpirko mūsų nuodėmes.

 

Keliai ir klystkeliai,

Vieškeliai ir šunkeliai.

Vienais ir kitais

Eina žmonės

Ir šunys kartais prabėga

Arba per lietų ir sniegą

Vedasi žmones.

Kiekvienas kelias,

Kaip žmogaus gyvenimas,

Turi pradžią ir pabaigą.

Tik eidami mes

Vis ieškome tęsinio.

Kartais randame,

Kartais pasiklystame

Gyvenime ir jausmuose.

Čia nėra nei žemėlapių,

Nei navigacijų – 

Tik nuojauta,

Kuri lyg būrėja

Kartais ima

Ir nepasako tiesos...

Arba per lietų ir sniegą

Vedasi žmones.

Skrido gervės.

Skrido į rudenio tylą.

Skrido vėjo

Žirgus pasikinkę.

O į žemę

Krito ir krito

Jų šauksmo pritvinkę

Rudeniniai lietūs.

Skrido gervės.

Skrido į rudenio tylą.

O už lango

Tamsoje

Rudenio lietūs

Šopeną

Grojo...

Balta

Viduržiemio tyla

Ir Žeimenos

Tyli šnekta,

Ištirpstanti

Lyg snaigė.

O aš įbridęs

Į baltą tylą

Klausausi

Žeimenos

Šnektos.

Ir ta graži

Aukštaitiška

Šnekta

Lyg priesakas

Gyvenimui

Su motinos

Mums duotas

Pienu...

Pasodinau

Iliuzijų medį.

Laisčiau vilties

Vandeniu.

Laukiau žydėjimo.

Laukiau pirmo

Subrendusio

Vaisiaus.

Ne metai – 

Gyvenimas

Praėjo. 

O iliuzijų medis

Taip ir

Nesubrandino

Dieviškojo

Tikėjimo 

Vaisiaus...

 

Aš prijaukinau tave.

Tu prijaukinai mane.

Mes abu

Lyg Mažasis 

Princas ir Lapė

Iš Egziuperi

Svajonių

Planetos,

Kur žydi

Amžinosios

Meilės rožė,

Prijaukinti meilės.

Girdi, kaip garsiai

Laiko žingsniai aidi?

Sustokim akimirkai – 

Neskubėkim gyventi...

Mes atėjom iš laiko,

Kai Kūčių diena

Virš kaimų ir vienkiemių

Pirčių dūmai draikėsi,

Kai vakare pirkios,

Lyg Betliejus - šienu kvepėjo,

Kai prie kūčių stalo

Šventą kalėdaitį

Tėvo rankos dalino,

Kai lyg stebuklo

Laukėm dovanos - riešutų saujos

Iš netoliese ošiančio miško.

Dabar, ištuštėjusių kaimų

Ir vienkiemių pirkiose,

Tik šventieji paveikslus palikę

Ir vėlės išėjusių sugrįžę

Prie tuščio kūčių stalo

Už mus gyvuosius meldžiasi.

Ištuštėjusių kaimų ir vienkiemių

Eklektiškas laikas baigiasi.

Tik vienas kitas žiburėlis

Iki vėlumos kūčių vakarą šviečia.

Likę išėjusius prisimena,

Išėję už likusius meldžiasi...