Seniai rankose
Nelaikiau rožančiaus.
Maldų nekalbėjau.
Neprašiau lemties
Mielaširdingumo.
Gyvendamas 
Svajonių žemėje,
Rytais girdėjau
Kaip liesdamos
Voratinklių rožinius,
Meldžiasi aušros.
Jaučiau kaip sielą 
Užlieja dangiška
Palaima,
Kaip ištirpsta riba
Tarp gyvenimo
Ir amžinybės.